Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Добре дошли в системата на дружествата Зентива Фарма България ЕООД и Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД (наричани по-нататък “Зентива“) за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения, съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („ЗЗЛПСПОИН“) и Директива (EC) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. 

Нелегитимни практики и нарушения на закона представляват потенциална заплаха за всяка организация, била тя частна или публична, голяма или малка. Тези неправомерни действия могат да се прояват чрез различни форми като корупция, измама, недобросъвестна търговска практика или небрежност. Игнорирането на подобни проблеми може да доведе до вреда и сериозни последици за обществения интерес, както и за репутацията на организацията. 

Лицата, които работят за дадена публична или частна организация или са в контакт с такава организация в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, често са първите, които научават за подобни събития и следователно заемат привилегирована позиция за информиране тези, които са в състояние да се справят с възникналия проблем.
Лицата, които подават сигнал за нарушения в работно отношение действат като „лица, сигнализиращи за нарушения“ и по този начин играят ключова роля за разкриването и предотвратяването на такива нарушения и за защитата на обществения интерес.

Ние в Зентива вярваме, че задълбоченото разследване и ефективната реакция на сигнали за нарушения са от съществено значение за предотвратяване на подобни незаконни дейности. Поради тази причина Зентива представи инициативата Speak Up. 

През 2019 г. Европейският съюз прие Директива относно защитата на лицата, които докладват нарушения на правото на Съюза (към 23 октомври 2019 г., № 2019/1937, наричана по-нататък "Директивата"). Тази Директива предоставя на лицата, сигнализиращи за нарушения, защита, която се различава от тази по инициативата на Зентива – Speak Up. Важно е да отбележим, че защитата на лицата, които подават сигнал за нарушения по Директивата се прилага независимо и е подчинена на приложимите закони на страните, където Зентива има присъствие.

Ако желаете да подадете сигнал в Системата на Зентива за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, това е правилното място.

За контакт и подаване на сигнали, касасещи дружеството Алвоген Фарма Трейдинг Юръп, моля, свържете се с нас на посочените по-долу телефон и имейл.

Телефон: +359 882 838 902 

Имейл: whistleblowing-apte@zentiva.com 

 

За контакт и подаване на сигнали, касасещи дружеството Зентива Фарма България, моля, свържете се с нас на посочените по-долу телефон и имейл.

Телефон: +359 882 039 351

Имейл: whistleblowing-bg@zentiva.com

 

 

Канал за вътрешно подаване на сигнали

Зентива въведе вътрешен канал за подаване на сигнали в електронен формат, достъпен тук и наречен „Платформата“. Зентива също така приема писмени сигнали по поща/куриер, както и по имейл, посочен тук, устно подаване на сигнали по телефона, предоставен по-горе, както и гласови съобщения, а по ваше искане – чрез лична среща в уговорено между страните удобно време.

Каналът за вътрешно подаване на сигнали се управлява по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпът на неоправомощени лица до тази информация. Също така, дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Може да подадете сигнал и при желание от Ваша страна може да използвате Формуляр по утвърдения от Централния орган за външно подаване на сигнали – КЗЛД, който е достъпен тук, както и на интернет страницата на КЗЛД - https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282 

Моля, внимателно прегледайте следната информация, която може да ви насочи как да продължите по-нататък по правилен начин.

Моля, имайте предвид, че с изпращането на сигнал през Платформата, вие потвърждавате, че внимателно сте прочели тази информация, както и нашата Декларация за поверителност и сте се съгласили с нея.

Може да се възползвате от защитата на сигнализиращите лица, когато сте имали основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението е била вярна към момента на подаването й и че тази информация попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, както и че сте подали сигнал за нарушение при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН и сте физическо лице, което разполага с информация, станала му известна в качеството му на някое от категориите лица, посочени в чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН.

За да попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, информацията трябва да касае нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в една или повече области, свързани с дейността на Зентива:

 • обществените поръчки;
 • финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • безопасността и съответствието на продуктите;
 • безопасността на транспорта;
 • опазването на околната среда;
 • радиационната защита и ядрената безопасност;
 • безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • общественото здраве;
 • защитата на потребителите;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи;
 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • трудовото законодателство;
 • законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.
 • нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз
 • нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 • нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 • извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

В предметния обхват на ЗЗЛПСПОИН попадат единствено сигнали или публично оповестена информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и правото на Европейския съюз.

По реда и условията на ЗЗЛПСПОИН не могат да се разглеждат жалби, озаглавени като сигнал, касаещ междуличностни отношения, без значение от наличието или липсата на работен контекст. Жалбата е правно средство, с което лице търси защита на нарушени свои права. За разлика от нея, чрез сигнала се търси защита на обществения интерес, независимо дали са засегнати и лични права и интереси на сигнализиращото лице.

В тези случай, насърчаваме Ви да използвате системата на Зентива – Speak up.

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез каналът за вътрешно подаване на сигнали. Имате възможност да изберете който и да е наличен канал за подаване на сигнали, предоставен от Зентива. Ние препоръчваме използването на Платформата, тъй като считаме, че това е най-ефективният канал. Моля, имайте предвид, че наша основна цел е да предприемем ефективни мерки за проверка на сигнала за отстраняване на нарушението, както и да гарантираме, че сте защитени от ответни или дискриминиращи действия.

При подаване на писмен сигнал, същият трябва да съдържа най-малко следните данни:
 • трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес ако има такъв;
 • имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице; 
 • дата на подаване на сигнала;
 • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
Имайте предвид, че към сигнала могат да се добавят всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
Бихме искали да ви уведомим, че при подаване на сигнал, който не отговаря на изискванията в ЗЗЛПСПОИН, ние ще ви изпратим съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, ще ви върнем сигнала, заедно с всички приложения към него и разглеждането му ще бъде прекратено.

Моля, имайте предвид, че съгласно българското законодателство, Зентива няма да приема и разглежда:

 1. Анонимни сигнали. 

Това означава, че при подаване на сигнал сте задължени да споделите с нас своите лични данни, но всяка информация, която споделяте с нас е строго конфиденциална и няма да бъде разкривана на трети лица без вашето съгласие. Също така,  нашата цел е да бъдете защитени ефективно срещу ответни действия с цел отмъщение. Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, има единствено служителят на Зентива, отговарящ за разглеждането на сигналите при спазване на принципа „необходимост да се знае“ в изпълнение на функционалните задължения и/или конкретно възложената задача. Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

2. Нарушения, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основание да се приемат за правдоподобни. 
Сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти се връщат с указание към подателя на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

3. Сигнали, отнасящи се за нарушения преди повече от две години

В случаите по-горе или когато не желаете да използвате Системата за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения, ви насърчаваме да разгледате и използвате системата на Зентива – Speak up.

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, че тази страница НЕ Е SPEAK UP СИСТЕМАТА НА ЗЕНТИВА, която може да достъпите тук.

Канал за външно подаване на сигнали:

Сигналите за нарушения могат да бъдат подавани и чрез канал за външно подаване на сигнали. 

Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН е Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“) с адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2. 

Повече информация относно реда и начина на подаване на сигнали до Комисията във връзка със ЗЗЛПСПОИН може да откриете на нейната интернет страница: https://www.cpdp.bg .

Платформата (включително със записване на гласово съобщение)

Каналът за вътрешно подаване на сигнали на Зентива – Платформата – технически се управлява от FaceUp Technology s.r.o., чрез облачно решение. Моля, имате предвид, че FaceUP Technology s.r.o. няма достъп до съдържанието на вашия сигнал, както и до информацията, която споделяте с нас или до вашата самоличност.

Сигналът, изпратен чрез Платформата, ще бъде получен и разгледан само от служителят на Зентива, отговарящ за разглеждането на сигналите при стриктно спазване на приложимото законодателство и вътрешни процедури. В случай, че дадете съгласието си, данните и информацията в подадения от вас сигнал може да бъдат споделени с Разследващия екип при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Платформата е лесна за използване – просто изберете категорията и юридическото лице. Всички релевантни данни, свързани със сигнала, трябва да бъдат попълнени в полето „Допълнителна информация“. 

При запис на гласово съобщение

Ако изберете възможността за запис на гласово съобщение, вашият глас ще бъде променен. Моля, следвайте инструкциите, предоставени от Платформата – системата е лесна за използване. Говорете, вместо да пишете, и записът ще бъде запазен в подходящия формат.

 • След като въведете необходимите данни (писмено или чрез гласово съобщение), ще получите уникален код – ключ за сигнала. 
 • Запишете го и го съхранявайте на сигурно място, без да го споделяте с нас. Ако предоставите кода на трето лице, то това може да засегне поверителността на вашия сигнал.
 • Използвайте кода, за да проверите за обратна връзка или допълнителни въпроси по вашия сигнал.
 • В случай, че загубите кода, трябва отново да попълните формуляра, за да получите нов код. В такъв случай, моля да ни информирате в текстовото поле, че има вече подаден сигнал от вас. Не е необходимо да попълвате отново всички данни, но следва да предоставите достатъчно информация, с която да успеем да идентифицираме сигналът, който вече сте подали.

След изпращане на сигнала, ние ще потвърдим получаването му в 7-дневен срок, а потвърждението и обратна връзка по него може да намерите само в Платформата, използвайки вашия уникален код.

Ако искате автоматично да получавате информация за промени, свързани с вашия сигнал, моля попълнете полето за електронна поща в съответното поле (не в текстовото поле). Имейлът info@nntb.cz се използва само да изпращане на напомняния от Платформата при промени (от този имейл вие НЯМА да получавате въпроси или обновления във връзка с вашия сигнал). 

Връзката в имейла ще ви насочи към основната страница на Платформата, където трябва да изберете полето „Моята Организация“ и да въведете кода за достъп aa0aaa0aaa, преди да въведете вашия уникален код – ключ за сигнала.

Страницата, където следва да въведете своя уникален код може да бъде достъпена чрез линка на тази страница или като изберете бутона „Проверка на сигнал“ вляво.

Ако подадете сигнал чрез посочения имейл на отговорния служител за разглеждането на сигнали в Зентива, само отговорният служител ще получи и ще разгледа сигнала при спазване на принципа „необходимост да се знае“ в изпълнение на функционалните задължения и/или конкретно възложената задача. Сигналите се обработват при стриктно спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Потвърждение за получаване на сигнала и допълнителна информация, свързана с него ще получите като отговор на имейл адреса, използван от вас за изпращането на сигнала. При подаване на писмен сигнал и при желание Ваша страна, може да се използва Формуляр по утвърдения от Централния орган за външно подаване на сигнали – КЗЛД образец, който може да бъде намерен тук и на интернет страницата на КЗЛД: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282 
Ако подавате сигнал чрез имейл, моля, НЕ изпращайте копие от имейла до никого друг.

При подаване на сигнал по телефон или други отдалечени средства за комуникация или лично, вие ще комуникирате единствено с отговорното лице за разглеждането на сигнали в Зентива. Само отговорното лице ще обработва сигнала, подаден от вас, при спазване на принципа „необходимост да се знае. По време на комуникацията, ще бъдете помолени да предоставите имейл адрес, на който само вие ще може да получите потвърждение и допълнителна информация, свързана с попадения от вас сигнал. 

При подаване на сигнал чрез изпращане по куриер/поща, препоръчваме да изпратите писмото в запечатан, непрозрачен плик, с надпис ПОВЕРИТЕЛНО – Сигнал по ЗЗЛПСПОИН

Писмото може да изпратите на следния адрес: 

гр. София, бул. България 69, офис сграда „ Инфинити тауър“, етаж. 7

До: Отговорното лице по ЗЗЛПСПОИН

 

 

Whistleblowers Protection

Welcome to Zentiva Pharma Bulgaria Ltd. and Alvogen Pharma Trading Europe Ltd. (hereinafter referred to as “Zentiva”) whistleblowers protection system under the Act on the Protection of Persons Reporting Information or Publicly Disclosing Information on Breaches (“Whistleblowers Protection Act”) and the EU Whistleblower Directive (Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law).

Unlawful activities and abuse of law may occur in any organisation, whether private or public, big or small. They can take many forms: corruption, fraud, business malpractice or negligence. And if they are not addressed, it can result in serious harm to the public interest as well as to the organisation’s reputation.
People who work for an organisation or are in contact with it in their work-related activities are often the first to know about such occurrences and are, therefore, in a privileged position to inform those who can address the problem.

Whistleblowers, i.e. persons who report information about wrongdoing in a work-related context, help to prevent damage and detect threat or harm to the public interest that may otherwise remain hidden.

We believe that a qualified investigation and response to such reports helps us to prevent and ensure a proper reaction to such unlawful activities. That’s why Zentiva introduced the Zentiva Speak Up initiative.

In 2019, The European Union adopted a Directive on the protection of persons who report breaches of Union law (as of 23 October, 2019, no. 2019/1937, hereinafter the “Directive”). This Directive provides whistleblowers with slightly different protection than the Zentiva Speak Up initiative and whistleblowers’ protection under the Directive is thus implemented separately with respect to applicable laws of the countries where Zentiva is present.

If you wish to submit a report under the Zentiva’s Whistleblower Protection System and the Whistleblowers Protection Act, this is the right place

For contact and reporting related to the company Alvogen Pharma Trading Europe, please contact us at the telephone and email indicated below.

Telephone: +359 882 838 902

 

Email: whistleblowing-apte@zentiva.com

For contact and reporting related to the company Zentiva Pharma Bulgaria, please contact us at the telephone and email indicated below.

Telephone: +359 882 039 351

Email: whistleblowing-bg@zentiva.com Internal reporting channels

Zentiva introduced an internal reporting channel in an electronic form, which you can find here and which we refer here to as the “Platform”. On top of that, Zentiva also accepts written reports via post/courier, via email, verbal reports and on a base of your request, personally made reports.

The internal reporting channel is managed in a way that ensures the completeness, integrity and confidentiality of information and prevents unauthorized persons from accessing this information. Also, it allows for the storage of recorded information on a durable medium for the needs of the investigation of the signal and for further investigations.

When submitting a written report via email and if you wish, you can use the Form approved by the Central Authority for External Reporting - CPDP, which is available here, as well as on the website of the CPDP - https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282 

Please read the following information carefully which may help you to proceed correctly.

Please note that by sending the report via the Platform you confirm that you are familiar with this information as well as with our Privacy Notice.

You may avail yourself of the protection afforded to whistleblowers if you had a valid reason to believe that the information regarding the violation was accurate when you submitted it and that this information falls within the scope of Art. 3 of the Whistleblowers Protection Act, as well as that you have reported a violation in accordance with the Whistleblowers Protection Act and you are an individual who has information that became known to him in his capacity as one of the categories of persons, according to Art. 5 of Whistleblowers Protection Act.

In order to fall within the scope of Art. 3 of the Whistleblowers Protection Act, the information must concern violations of the Bulgarian legislation or the acts of the European Union specified in the annex to the Whistleblowers Protection Act in one or more areas related to Zentiva's activities:

 • •public procurement;
 • financial services, products and markets and the prevention of money laundering and terrorist financing;
 • product safety and compliance;
 • safety of transport;
 • environmental protection;
 • radiation protection and nuclear safety;
 • food and feed safety, animal health and humane treatment;
 • public health;
 • consumer protection;
 • the protection of privacy and personal data;
 • the security of networks and information systems;
 • the rules for payment of due public state and municipal receivables;
 • labor legislation;
 • the legislation related to the performance of public service.
 • violations that affect the financial interests of the European Union
 • violations of the rules of the internal market, including the rules of the European Union and the Bulgarian legislation on competition and state aid;
 • violations related to cross-border tax schemes, the purpose of which is to obtain a tax advantage that is contrary to the object or purpose of the applicable law in the field of corporate taxation;
 • a committed crime of a general nature, for which a person under Art. 5 of Whistleblowers Protection Act has learned in connection with the performance of its work or in the performance of its official duties.

Only signals or publicly disclosed information about violations of Bulgarian legislation or acts of the European Union, which endanger or damage the public interest, as well as the law of the European Union, fall within the scope of the Whistleblowers Protection Act.

According to the provisions and conditions of the Whistleblowers Protection Act, complaints labeled as signals regarding interpersonal relationships cannot be considered, regardless of the presence or absence of a work context. A complaint is a legal recourse through which an individual seeks protection for their violated rights. In contrast, a signal aims to protect the public interest, whether or not the personal rights and interests of the whistleblower are affected.
In these cases, we encourage you to use Zentiva's Speak up system.

In order to quickly prevent a violation or address its consequences, the signal/report should be priority submitted through the Internal Reporting Channel. You have the option to choose any available reporting channel provided by Zentiva. We recommend using the Platform as we consider it the most effective channel. Please be aware that our primary goal is to take effective measures to investigate the signal and address the violation, ensuring that you are protected from retaliatory or discriminatory actions.

When submitting a written signal/report, it must contain at least the following information:

 • The full name, address, and phone number of the submitter, as well as an email address if available.
 • The names of the person against whom the signal is filed, along with their workplace if the signal is directed against specific individuals who are known.
 • Specific details about the violation or the real danger of it occurring, including the location and period of the violation if it has occurred, a description of the action or situation, and other circumstances known to the whistleblower.
 • The date of signal submission.
 • Signature, electronic signature, or other identification of the submitter.

Please note that any kind of supporting information sources for the claims made in the report and/or references to documents, including providing details of individuals who could corroborate the reported information or supply additional information, can be added to the signal.

We would like to inform you that if a signal submitted does not meet the requirements of the Whistleblowers Protection Act we will send you a message specifying the identified irregularities within a 7-day period from receiving the signal. If the irregularities are not rectified within this timeframe, we will return the signal along with any attachments, and the review process will be terminated.

Please be aware that, according to Bulgarian legislation, Zentiva will not accept or consider:

1. Anonymous Signals:

This means that when submitting a signal, you are obligated to share your personal information with us. However, any information you share with us is strictly confidential and will not be disclosed to third parties without your consent. Our goal is also to effectively protect you against retaliatory actions. Only the employee, responsible for reviewing signals has access to the personal data contained in violation signals, adhering to the principle of "need to know" in the performance of functional duties and/or specific assigned tasks. Signals are processed in compliance with the confidentiality obligation arising from Article 31 and Article 32 of the Whistleblowers Protection Act. Personal data that is evidently not relevant to the examination of the specific signal is not collected, and if accidentally collected, it is deleted.

2. Violations not falling within the scope of the Whistleblowers Protection Act and whose content does not provide a basis for being considered credible.
Signals containing obviously false or misleading claims about facts are returned with instructions to the submitter regarding the responsibility they bear for making such claims.

3. Signals related to violations occurring more than two years ago.

In the above cases or when you prefer not to use the Whistleblowers Protection System, we encourage you to explore and use Zentiva’s reporting system – Speak up.

PLEASE NOTE, that this page IS NOT THE ZENTIVA SPEAK UP SYSTEM, you can find the Zentiva Speak Up system here.

External Reporting Channel

Signals for violations can also be submitted through an External reporting channel.

The central authority for external signal reporting according to the Whistleblowers Protection Act is the Commission for Personal Data Protection ("CPDP") with the address: Sofia, 1592, Prof. Tsvetan Lazarov Blvd. No. 2.
More information regarding the procedure and method of submitting signals to the Commission in connection with the Whistleblowers Protection Act can be found on its website: https://www.cpdp.bg 

The Platform (including voice recording)

Zentiva´s internal reporting channel – the Platform - is technically operated by FaceUp Technology s.r.o., via cloud solution. Please note, that FaceUp Technology s.r.o. has no access to the content of your report nor to the information you share with us or your identity.

The report sent through the Platform will only be received and read by the Designated Person in line with the applicable legislation and internal processes. In case you will consent to that, the report may be shared with the investigational team, based on the need-to-know-only principle.

The Platform is user friendly, you only need to select the category and legal entity. All relevant information that relate to the report shall be filled to the field „More Information“.

When making a voice recording

If you choose the possibility, you can make a voice recording. In case you decide to do so, please be informed that your voice will be altered. Please, follow the instructions provided by the Platform, it is user friendly. (Instead of writing you speak and the recoding is saved in the form)

 • Once you add all details (written or via voice recording) in the form, you will be assigned a unique code – the report key.
 • Write down your report key and keep it in a safe place. Do not share it with us. In case you share the code with any third person, confidentiality of your report may be endangered.
 • Use your report key to check your report for feedback or further questions.
 • In case you lose the report key, you will have to fill in the form again to get a new report key. In such a case, please inform us in the text field, that you are following up an already raised concern (you do not have to fill in all details again, but please give us some information regarding the topic of the already raised concern.

After sending the signal, we will confirm its receipt within a 7-day period. The confirmation and feedback regarding it can only be found on the platform using your unique code.

If you want to be informed automatically about any changes related to your concern, you can fill in the e-mail address in the respective field (not in the text field). This e-mail is used only for sending reminders from the Platform, in case anything changes (i.e. you will NOT receive any update information or questions through on this email). Please note that such a reminders will be sent from NNTB<info@nntb.cz >.

The link you receive within such an email will redirect you to the main landing page of the Platform, where you must select the “My Organization” field and enter the access code aa0aaa0aaa. Only then you will return to the page that requires you to enter the report key.

The page where you insert the report key can be accessed via the link on this page as well by clicking on the "Check a Report" button on the left.

In case you make the report through the dedicated email of the Dedicated person set above, only the Dedicated person(s) will receive it and will be able to read it and review the signal, adhering to the principle of "need to know" in the execution of functional duties and/or the specific assigned task. Signals are processed strictly in accordance with the confidentiality obligation outlined in Article 31 and Article 32 of the Whistleblowers Protection Act. You will receive confirmation of signal receipt and additional information related to it as a response to the email address you used to submit the signal. When submitting a written signal and if desired by your side, you may use the approved form by the Central Authority for External Reporting - Commission for Personal Data Protection (CPDP), which can be found here and on the CPDP website: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282

In case of email report, please DO NOT send a copy of the email to anyone else.

In case you make the report through a telephone call or other distant communication mean or in person, you will be communicating only with the Dedicated person set above and only the Dedicated person(s) will deal with the report, adhering to the principle of “need to know”. During the communication, you will be asked to provide an email address where only you will be able to receive confirmation and additional information related to your reported issue.

When submitting a report through courier/post, we recommend sending the letter in a sealed, opaque envelope, labeled CONFIDENTIAL – Report under the Whistleblowers Protection Act. 

You can send the letter to the following address: 

Sofia 1404 , 69 Bulgaria Blvd., Office building “Infinity Tower”, 7th floor

To: The dedicated person – Whistleblowers Protection Act