Правни забележки и Политика за защита на лични данни

Правни забележки относно Zentiva.com

1. Интелектуална собственост

2. Характер на информацията

3. Връзки към други сайтове

4. Поверителност на данните и поверителна информация

5. Ограничения на отговорността

6. Достъпност на уебсайта

7. Информация за продуктите

8. Правна рамка

9. Правна забележка

10. Кредити

Тази страница описва правните инструкции, които са валидни за всеки интернет потребител, посещаващ този сайт. При справки с този сайт Вие се задължавате да спазвате тези инструкции без възражения. Съветваме Ви да правите редовно справка с тези инструкции, тъй като те могат да бъдат променяни от време на време и без предизвестие.

Достъпът Ви до и използването на уебсайта www.zentiva.bg (наричан по-долу „Сайтът”) са предмет на следните условия, както и на всички съответни закони. Като посещавате и разглеждате този Сайт, Вие потвърждавате, че приемате без възражения условията, посочени тук, както и че ще ги спазвате.

1. Интелектуална собственост

Този Сайт се притежава и оперира от Zentiva Group, a.s. (наричана по-долу „Zentiva”).

Материалите, показани или представени на този Сайт, включително всички документи, файлове, дизайн, графики, технически скици, оборудване, кодове и общ външен вид на Сайта, са предмет на авторско право, притежавано от Zentiva и определени компании, принадлежащи към същата група компании както Zentiva, съгласно дефинираното в раздел 79 на Закон № 90/2012 Кол., за бизнес корпорации и кооперативи заедно с неговите изменения, както и текстът „© copyright Zentiva Group, a.s. 2017“, по силата на Закон № 121/2000 Сб. за авторското право, свързаните с него права, както и за изменението на определени закони според изменението на всички изброени.

Всички права са запазени, освен ако в определен случай не е посочено друго. Освен това всички имена на продукти, посочени на този Сайт, са търговските марки на Zentiva, освен ако за тези имена не е посочено, че са притежавани от друго звено. Търговските марки, търговското наименование, логата и продуктите, съдържащи се в този Сайт, са национално и международно защитени. Всяко използване на тези търговски марки, търговско наименование, лога и продукти без предварително писмено съгласие на Zentiva е забранено.

2. Характер на информацията

Информацията, и най-вече финансовата информация, предоставена на Сайта, не се счита като покана за инвестиране. Информацията не следва да се тълкува като призив за покупка или публично предлагане и не представлява оферта за записване, закупуване или сделка с акции на Zentiva или други ценни книжа, издадени от Zentiva и/или нейните дъщерни дружества. Zentiva насочва вниманието Ви към факта, че финансовата информация, публикувана на Сайта, се актуализира периодично.

При необходимост на сайта се публикуват експертни мнения относно дадена област, свързана със съдържанието на Сайта, или откъси от статии от пресата. Такава информация представлява единствено мненията на съответните експерти или на съответното новинарско издание, които мнения не съвпадат непременно с мненията на Zentiva. Такива експерти не са служители на Zentiva и не получават възнаграждение от Zentiva за използването на тяхното мнение. Zentiva не носи отговорност за точността или пълнотата на информация или мнения, представени в такива материали. Съветът от експерт отразява единствено личното мнение на този експерт и в никакъв случай не трябва да се възприема като становище или отговорност на Zentiva.

Освен това Сайтът съдържа информация, свързана със здраве, добро здравословно състояние и различни видове медицинско лечение, запазена изключително за използване от човешки същества. Тази информация е само за цели на осведомяване и не е предназначена да бъде заместител на съвети от Вашия лекар или фармацевт. Не трябва да използвате съдържащата се тук информация за диагностициране на болест или физически проблем, за дистанционно лечение, или с цел предписване или употреба на лекарство, представено на Сайта. Винаги трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт, като внимателно изчитате брошурата в опаковката на лекарството.

Информация, публикувана на Сайта, не служи за средство за убеждаване или мотивация за използване или предписване на медицински продукти, за въздействие върху резултати от клинични тестове на продукти на Zentiva, или въздействие, пряко или непряко, върху вземане на решение, свързано със Zentiva или продукти на Zentiva.

3. Връзки към други сайтове

Няма да бъде търсена отговорност от Zentiva по отношение на сайт на трета страна, до който може да сте получили достъп чрез Сайта. Не разполагаме с начин за контролиране на съдържанието на сайтове на трети страни, които остават изцяло независими от Zentiva. Освен това съществуването на линк между Сайта и сайт на трета страна изобщо не предполага, че Zentiva по някакъв начин одобрява съдържанието на този сайт или още повече – използването на такова съдържание. Освен това Вие носите отговорността за вземане на необходимите предпазни мерки за предотвратяване на заразяване на Сайта с, включително, но не само, един или повече „вируси“, „Троянски коне“ или други „паразити“.

Външни сайтове могат да съдържат хипервръзки, водещи към Сайта. Никаква подобна връзка не може да бъде инсталирана без изричното предварително съгласие на Zentiva. Във всеки случай, Zentiva по никакъв начин не носи отговорност за недостъпността на такива външни сайтове, като Zentiva не преглежда, не контролира, не одобрява, нито е отговорна за съдържание, реклама, продукти или други материали, налични или достъпни чрез такива сайтове.

4. Поверителност на данните и поверителна информация 

4.1 Информация относно обработването на лични данни от Zentiva е включена в нашата Политика за поверителност, налична на: www.zentiva.com/gdpr/privacy-notice.

Zentiva Ви информира, че с цел събиране на информация за Вашето поведение в Сайта, като Вашия предпочитан език или други настройки, се използват „бисквитки”. Вие имате правото да отхвърлите използването на „бисквитки“. За повече информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитките в https://www.zentiva.com/cookie-policy.

4.2 Сайтът не е предназначен да приема поверителна информация, която Вие можете да предоставите. Поради това, и с изключение на личните данни, споменати по-горе, цялата информация под каквато и да е форма: документ, данни, графики, въпроси, предложения, концепции, забележки или друго – която Вие предоставяте на Сайта, по никакъв начин няма да бъде считана за поверителна. По тази причина простият факт, че Вие предавате тези данни на нас, ни дава правото да използваме, възпроизвеждаме, разпространяваме или променяме тези данни, или да ги предаваме с цел обработване на Ваша заявка.

5. Ограничения на отговорността

Zentiva полага всички възможни усилия, според своите възможности, да следи за точността и да обновява информацията, разпространявана на Сайта, чието съдържание компанията си запазва правото да променя по всяко време и без предварително предизвестие. Въпреки това Zentiva не може напълно да гарантира точността, прецизността, актуалността или изчерпателността на информацията, предоставяна на Сайта. По тази причина последният не може да бъде държан отговорен за:

неяснота, неточност или пропуск във връзка с информацията, предоставена на Сайта; всяка щета, възникнала в резултат на намеса чрез измама от трета страна, която води до изменение на информацията или материалите, предоставени на Сайта;

казано по-общо, всяка щета, независимо от нейната причина, произход, характер или последствия, дори ако Zentiva е била наясно с възможността за такава щета без значение дали е в резултат на (i) достъп, или невъзможност за достъп до Сайта, (ii) използване на Сайта, включително щета или вирус, който може да е засегнал Вашата компютърна система или друг продукт, и/или (iii) заслуга, отдадена на дадена информация, предоставена пряко или непряко чрез Сайта.

Материалите на този Сайт и всички други сайтове се предоставят „във вида, в който са” без каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция. Zentiva не предлага изрична или подразбираща се гаранция, свързана без ограничение с пазарно качество и пригодност за определена цел.

6. Достъпност на уебсайта

Вие потвърждавате, че (i) технически е невъзможно Сайтът да бъде без пропуски, както и че Zentiva не може да носи отговорност за това, че (ii) пропуските могат да доведат до временна недостъпност на Сайта, както и че (iii) работата на Сайта може да бъде повлияна по неблагоприятен начин от състояния и действия извън контрола на Zentiva, напр. връзки за пренос и телекомуникационни връзки между Zentiva и Вас, както и между Zentiva и други системи и мрежи.

Zentiva и/или нейните доставчици могат по всяко време временно или за постоянно да променят или прекъснат целия Сайт или част от него с цел извършване на дейности по поддръжка и/или промени по Сайта. Zentiva не носи отговорност за изменение на или прекъсване на достъпа до Сайта.

7. Информация за продуктите

Информацията, съдържаща се и разпространяваща се на Сайта, може да съдържа преки или непреки препратки към продукти, програми или услуги на Zentiva, които не се предлагат или не са налични в определени държави или региони, или които могат да се предлагат под различна търговска марка, и могат да подлежат на различни регулации и условия на използване в зависимост от съответната държава. Такива препратки не предполагат намерение от страна на Zentiva да продава тези продукти, програми или услуги във Вашата държава. Моля, консултирайте се с местното дъщерно дружество на Групата Zentivaили Вашия търговски партньор на Zentiva за информация във връзка с продуктите, програмите или услугите, които се предлагат във Вашия регион/държава.

8. Правна рамка

Сайтът и съдържанието му се регулират от законите на Република Чехия. Всеки възможен спор във връзка с този Сайт и неговото съдържание попада под компетенцията на чешките съдилища.

9. Правна забележка

9.1 Редактор на сайта:

Zentiva Group, a.s., U kabelovny 130, Praha 10, Dolní Měcholupy, Чехия, пощенски код: 102 37.

9.2 Директор публикации и управляващ редактор:

Инес Виндиш, Завеждащ „Корпоративни въпроси“, a.s.

9.3 Хостинг на сайта

Microsoft Nederland B.V.
Evert van de Beekstraat 354
1118, CZ Schipol (Amsterdam) 
Сървър в Европа

10. Кредити

10.1 Заслуги за фотографии

Shutterstock, gettyimages, iStock

Г-н Петр Адамек – Чехия, г-н Павел Хорник – Чехия

Zentiva Group, a.s.

 

Zentiva е третата* най-голяма и бързо разрастваща се компания за генерични продукти в Европа.