GDPR ФОРМА

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕС

#TIME#

Времето на сървъра е UTC +02: 00 (София)

ЗАЯВИТЕЛ (субект на данни)
Избор на отдела/компанията към който/ която е свързано искането
Избор на типа искане
Роля на клиента
избор на желанието за отговор
добавете заграждение
потвърдете, че не изпращате спам съобщения

Информацията се предоставя безплатно. Въпреки това, многократните заявки могат да бъдат таксувани. Освен това исканията, които изискват предаване на данни на физически носители на данни, също могат да бъдат таксувани. Цените са посочени на www.zentiva.com/gdpr/pricelist.

Zentiva е третата* най-голяма и бързо разрастваща се компания за генерични продукти в Европа.